Ubytovací řád pro klienty a návštěvníky
Penzionu a restaurace Bludoveček

Tento ubytovací a provozní řád (dále jen „ubytovací řád“) se vztahuje na ubytování v pokojích Penzionu Bludoveček, na adrese K zámečku 887, 789 61, Bludov (dále jen „ubytovací zařízení“), který provozuje Renata Mazáková, IČ:03492052, (dále jen „penzion nebo ubytovatel“), jakož i na další služby poskytované v ubytovacím zařízení jeho hostům a návštěvníkům.

Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též „klient“, „host“, „ubytovaný“, apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování a poskytování dalších doplňkových služeb, se řídí i ustanoveními tohoto ubytovacího řádu, který byl ubytovatelem vydán dle ust. § 754 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. resp. § 2326-2331 NOZ, a host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování, což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné elektronické komunikace adresované ubytovateli, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování nebo využít služeb, které jsou v ubytovacím zařízení poskytovány, doručením potvrzení rezervace ubytování ze strany ubytovatele, apod.

Rezervace ubytování, dohoda o ceně ubytování, způsoby placení

1. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat v prvním dni pobytu v časovém rozmezí od 14:00 hod. do / dle otvírací doby restaurace/ a do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li sjednáno (např. telefonicky, e-mailem) jinak.

2. Klient, který se ubytuje před 10:00 hod., je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se penzion po předchozí domluvě nedohodl s klientem jinak.

3. Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50% z celkové ceny ubytování. Rezervace se pro hotel stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet hotelu nebo přijetím hotovosti.

4. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení. Platbu ceny ubytování lze provést hotově resp. platební kartou.

5. V případě zkrácení pobytu klientem má pension právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

6. Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky, telefonicky dle následujících podmínek, přičemž se vychází z celkové ceny ubytování: 30 – 15 dni před nástupem 30% z celkové ceny pobytu, 14 – 7 dni před nástupem 50 % z celkové ceny pobytu, 6 – 2 dny před nástupem 80% z celkové ceny pobytu, v den nástupu 100% z celkové ceny pobytu

Registrace, check in

7. Penzion ubytuje pouze řádně přihlášeného klienta. Za tímto účelem předloží klient na recepci ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Penzion vydá klientu k vyplnění, ihned při přihlášení, registrační kartu.

Pravidla pro ubytování

8. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 10. hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytování za každý následující den až do opuštění pokoje.

V případě, že je pokoj již dříve rezervovaný pro jiného hosta, a stávající host po skončení sjednané doby ubytování prostory vyhrazené pro jeho ubytování neuvolní, vyhrazuje si ubytovatel právo pokoj užívaný hostem otevřít za účasti tří osob, věci hosta sepsat (případně pořídit foto či video dokumentaci) a následně je uložit na bezpečném místě tak, aby prostor mohl užívat host, který si jej rezervoval. S tímto postupem ubytovaný souhlasí.

Dále bere ubytovaný na vědomí, že pokud z důvodu porušení jeho povinností v souvislosti s uplynutím doby ubytování a neuvolněním prostoru vymezeného pro jeho ubytování, odpovídá host ubytovateli za škodu způsobenou ubytovateli, a to včetně ušlého zisku.

9. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci penzionu nebo do schránky u hlavního vchodu a oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Penzion si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 2 hodin od uvolnění pokoje.

10. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji penzionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů penzionu není možné nebo vhodné.

11. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku notebooku, který si přivezl, nabíječku telefonu, apod., (s výjimkou spotřebičů, které musí být trvale připojeny do elektrické sítě a jsou v pokoji trvale umístěny ubytovatelem), zhasne světla, následně pokoj uzamkne a v případě, že ukončuje pobyt, klíče od pokoje odevzdá na baru penzionu.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let v pokoji a ostatních společenských prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené, a za újmu na zdraví dětí.

12. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat nebo bude jiným způsobem jednat tak, že nebude dodržovat pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění obyvatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovaný je povinen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidit a opustit.

V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém může být ubytovatelem přivolána Policie České republiky.

Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, že se stejným způsobem chovají osoby ubytované s hostem nebo jeho návštěvy.

Pro případ odstoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se počtu zbývajících dohodnutých nocí ubytování ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a ubytovaným a dohodnuté ceně za jednu noc ubytování. Na tuto smluvní pokutu je ubytovatel oprávněn započíst již zaplacenou zálohu na cenu ubytování.

13. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazena restaurace penzionu, případně jiné společenské prostory restaurace. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení penzionu. Zaměstnanec penzionu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.

14. V penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, vysoušeče vlasů apod.) nebo spotřebičů s minimálním příkonem (notebooky, nabíječky telefonů).

15. V celém prostoru penzionu včetně restaurace a zvláště pak v pokojích není dovoleno hostu kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm pod pokutou Kč 5.000,-- za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu. Ke kouření slouží venkovní prostory před penzionem, které jsou k tomuto účelu vyhrazeny.

16. V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek pod pokutou Kč 5.000,-- za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.

17. Klient v prostorách penzionu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

18. Ubytovatel klienta na vyzvání v případě vzniku škody seznámí s hodnotou inventáře pokoje. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři penzionu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů.

V případě poškození nebo zničení majetku penzionu má penzion právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu.

Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.

V případě škody na majetku penzionu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že pension rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení penzionu v souladu s tímto článkem, je penzion oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

19. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Penzion doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje ubytovatele. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.

20. V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

21. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech, které nebyly uloženy na místa k tomu určených. Ubytovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že cennosti, elektroniku, finanční hotovost a jiné věci s hodnotou přesahující částku Kč 5.000,-- není host oprávněn ponechávat v pokoji (či na jiném místě ubytovacího zařízení).

22. Do penzionu je zakázán vstup osobám ve znečištěné obuvi či oděvu.

23. Host bere na vědomí, že ubytovací zařízení je vybaveno záznamovým kamerovým systémem, který kontinuálně snímá některé vnitřní a venkovní společné prostory ubytovacího zařízení a areálu z důvodu zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku. Tento kamerový systém se záznamem snímá prostory v souladu se zákonnou úpravou. Kamerový systém není instalován do prostor, které slouží k soukromým účelům (např. pokoje, sprchy, toalety apod.)

Zvířata – nejsou povolena

Pravidla pro stravování, vlastní alkohol apod.

24. Klientům není dovoleno v prostorách penzionu konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené v penzionu. V prostorách penzionu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty penzionu.

25. Klient není oprávněn vnášet do pokojů alkoholické nápoje nebo jakékoliv jiné potraviny zakoupené jinde, než v prostorách penzionu.

26. Klient je povinen seznámit personál penzionu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí vedoucímu střediska restaurace. Personál penzionu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám pod vlivem alkoholu.

27. Penzion poskytuje snídaně, obědy a večeře v restauraci penzionu, které se mu připraví podle možností kuchyně.

Pravidla pro parkování

28. Každý host, který na parkovišti penzionu parkuje svůj vůz, je povinen nahlásit na recepci při zahájení ubytování typ svého vozu a registrační značku zejména pro účely monitoringu pohybu vozidel na parkovišti či potřebě přeparkování z důvodů úklidu sněhu apod.

Motorová vozidla hostů smí být zaparkována jen na místech k tomu určených.

V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Hosté jsou povinni vozidla parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště jsou majitelé aut ubytovaní v ubytovacím zařízení povinni respektovat pokyny správce nebo jiné osoby k přeparkování.

29. Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti penzionu.

Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také se doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci.

Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích penzionu třetí osobou. Penzion si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku penzionu vozidlem hosta.

Závěrečná ustanovení

30. Kontakt se zaměstnanci penzionu je umožněn na telefonním čísle 731 534 417 nebo ve vážných případech, mimo otvírací dobu na čísle 723 528 682 (opravdu pouze v nutném případě). Stížnosti hostů, návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce ubytovacího zařízení nebo na emailu: restaurace@nuget.cz

31. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno.

Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brána zřetel. Host poskytující penzionu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

32. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli změnit.
Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018 a je v úplném znění k dispozici klientům při vstupu do penzionu a na vyžádání v restauraci.